BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET BOEKEN VAN ONZE ACCOMODATIES / ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en begripsbepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een appartement.

Huurder: degene die het appartement huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Verhuurder: Schulteis & van Thuil Investment Group S.L. h.o. Casa Costa del Sol appartementen verhuur, zijnde degene die het appartement aan de huurder verhuurt.

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een appartement.

Huurprijs: prijs per dag maal het aantal overeengekomen dagen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.

Aanbetaling: 50% van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het appartement betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Totstandkoming huurovereenkomst
De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst is definitief nadat de huurder de boeking heeft bevestigd, zij het per e-mail, per Messenger of Whatsapp en de aanbetaling van 50% is bijgeschreven op de bankrekening van de verhuurder.

De huurder verstrekt aan verhuurder bij het sluiten van de huurovereenkomst, alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde gasten/ mede-gebruikers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van deze huurovereenkomst.

Betalingscondities
Binnen 48 uur na boeking door de huurder dient de aanbetaling op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur van het appartement dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het appartement, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Beschrijving van de accommodatie
De beschrijving van de accommodatie is zo objectief mogelijk vermeld. De foto’s en beschrijving geven slechts een indruk van de situatie ter plaatse.

Geluidsoverlast en wangedrag
Op luidruchtig gedrag van medevakantiegangers heeft de verhuurder slechts beperkte invloed. Houdt u zelf ook rekening met anderen. De verhuurder kan u verzoeken uw gedrag op een of meerdere punten aan te passen. Mocht een dergelijk verzoek geen effect hebben, dan heeft de verhuurder het recht u uit de accommodatie te verwijderen.

Verzekeringen
Natuurlijk wilt u verzekerd zijn van zoveel mogelijk vakantieplezier. Daarom het dringende advies bij het boeken/reserveren van de accommodatie, een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Borgsom
De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf, dan wel bij het betreden van het appartement aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven, dan wel binnen 14 dagen op diens bankrekening teruggestort indien de borg vooraf is betaald. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing en verbruik van energie en schoonmaakkosten of kosten van vervanging van het goed bij buitenproportionele vervuiling. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

Verplichtingen van de verhuurder
De verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Verplichtingen van de huurder
Bij aankomst in het appartement is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele gebreken. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van gebreken, zal hij onmiddellijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de verhuurder redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende is opgelost, dan zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

In het appartement is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Uitsluitend de personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het appartement te overnachten.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder. Het is niet toegestaan personen in het appartement toe te laten, anders dan de huurder en de door hem opgegeven personen. De huurder is verantwoordelijk voor alle opgegeven personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het appartement geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de verhuurder gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het appartement, ook voor korte tijd, dient het appartement volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het appartement mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Gebruik van water en elektra is in de prijs inbegrepen, mits anders overeengekomen. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik ( denk hierbij aan bv een lopende airco tijdens uw afwezigheid ), dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Aankomst in en vertrek uit het appartement
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst- en vertrektijden dienen vooraf aan de verhuurder medegedeeld te worden.

Bij aankomst controleert de huurder het appartement en de directe omgeving of deze naar zijn mening geen gebreken vertoont (zie artikel 7.).

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het appartement en of de inventaris compleet en onbeschadigd is. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de verhuurder die samen met de huurder de woning inspecteert, mits anders overeengekomen.

Het appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Vuilnis dient in de straatcontainers weggegooid te worden en verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder
Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt. Voor eventuele restitutie verwijzen wij u naar uw reis- en annuleringsverzekering.

Bij latere betrekking van of voortijdige beëindiging van het verblijf in het appartement blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder
De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid en recht
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantieverblijf.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantieverblijf, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning of het niet toegankelijk zijn van het zwembad / de zwembaden die zich in de directe omgeving van de accommodatie bevinden.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantieverblijf, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantieverblijf.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde appartement bevinden. Verhuur aan derden en het afstaan van gebruik is ten strengste verboden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Schoonmaak, handdoeken en linnengoed Het gebruik van lakens, slopen, dekbedden, hand- en vaatdoeken en de door verhuurder aangeboden gekoelde drankjes zijn in de huurprijs inbegrepen. Voor de eindschoonmaak wordt een bedrag van € 50 in rekening gebracht.

Roken
Het roken is in de alle accommodaties ten strengste verboden.

Huisdieren
Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaand schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Klachten
Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het appartement dienen door de huurder terstond bij de verhuurder te worden ingediend. De huurder zal de verhuurder voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.
Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 7 dagen na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden ingediend.

Rolstoel of slecht ter been
Direct bij reservering dient u kenbaar te maken of iemand uit uw reisgezelschap slecht ter been is of van een rolstoel gebruik maakt.

Disclaimer
Informatie die u verstrekt in ons gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. Casa Costa del Sol appartementen verhuur behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren.

Het adres van het complex vindt u in de bevestiging van uw reservering of op de desbetreffende pagina op onze website.

Privacy
Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens voor de volgende zaken gebruiken:
Om uw financiële transactie te verwerken
U een bevestiging te sturen
Te antwoorden op vragen en/of opmerkingen
Door u gevraagde informatie te sturen omtrent het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Privacy klachten
Casa Costa del Sol neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat Casa Costa del Sol zich niet heeft gehouden aan het privacy beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar casacostadelsol@yahoo.com. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacy beleid van Casa Costa del Sol niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.